Καλώς ορίσατε !
Σήμανση και ηλεκτρονική καταγραφή των ζώων συντροφιάς(microchip)

Σήμανση και ηλεκτρονική καταγραφή των ζώων συντροφιάς(microchip)

Από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης αποτελεί η υποχρέωση του ιδιοκτήτη κατοικιδίου να μεριμνήσει για τη σήμανση του κατοικιδίου του αλλά και την καταγραφή της σήμανσης από τον κτηνίατρο στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.Παρακάτω θα γίνει μια βασική ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς σε μορφή ερωτοαπαντήσεων.

Από τη στιγμή που έγινε σήμανση του ζώου συντροφιάς γιατί θα πρέπει να καταγραφεί η διαδικασία και ηλεκτρονικά?

Η σήμανση ενός ζώου συντροφιάς δεν είναι τίποτα παραπάνω από την τοποθέτηση υποδορίως του τσιπ στο συγκεκριμένο ζώο.Κατά την ανάγνωση του τσιπ εμφανίζεται στον σαρωτή(σκάνερ) ένας 15ψήφιος αριθμός,Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής του αριθμού με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ,τότε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ταύτιση του εν λόγω ζώου με τον εν δυνάμει ιδιοκτήτη του.

Γιατί πρέπει ένας ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς να μεριμνά για την καταγραφή του?

Η σήμανση του ζώου συντροφιάς και η καταγραφή του, σε αντιστοιχία προς τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του, σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων , αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρησης και εποπτείας των ζώων συντροφιάς και των σκοπών που αυτές εξυπηρετούν.

Ειδικά για τους σκύλους είναι υποχρεωτική η σήμανση και καταγραφή όλων των ζώων?

Ναι, η σήμανση και καταγραφή αφορά όλους τους σκύλους και όλες τις γάτες.Ειδικά στην περίπτωση των σκύλων, συμπεριλαμβάνονται οι κυνηγετικοί σκύλοι, οι σκύλοι φύλαξης ποιμνίων και οι σκύλοι ειδικού σκοπού(σκύλοι έρευνας και διάσωσης, σκύλοι οδηγοί)

Η μη σήμανση των ζώων συντροφιάς επιφέρει κυρώσεις?

Ναι,τα πρόστιμα που προβλέπονται στο Ν.4039/2012(ΦΕΚ 15 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4235/14(ΦΕΚ 32 Α΄), είναι ιδιαίτερα αυστηρά, το συγκεκριμένο πρόστιμο ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις ενός ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς όσον αφορά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής του?

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς περιγράφονται στο άρθρο 5 του ν. 4039/2012 , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν.4235/2014 και όσον αφορά τη διαδικασία της σήμανσης και καταγραφής του,κωδικοποιούνται ως εξής

-μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου πριν αυτό εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννηση του ή ενός μήνα από την εύρεση/απόκτησή του, κατά περίπτωση.

-δηλώνει μέσα σε 5 ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί και είναι χρήστης της διαδικτυακής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους(ΔΗΒΔ).

-απευθύνεται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο-χρήστη της ΔΗΒΔ για την επικαιροποίηση οποιασδήποτε μεταβολής αφορά την ιδιοκτησία του ζώου(π.χ. ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη,διεύθυνση,τηλέφωνο,αλλαγή ιδιοκτήτη κ.α.) ή το ζώο(π.χ. θάνατος) εντός 15 ημερών από τη μεταβολή.

-σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή και το παραδίδει σε αυτόν, λαμβάνοντας αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου στη ΔΗΒΔ, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.

-προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

Γιατί είναι απαραίτητη η καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς, όπως το ΑΦΜ, στη διδικτυακή βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους (ΔΗΒΔ)?

Η καταγραφή ενός ιδιοκτήτη στη ΔΗΒΔ πρέπει να διασφαλίζει μοναδική αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του υπό καταγραφή ζώου συντροφιάς. Η καταχώρηση του ΑΦΜ δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πέρα από τη διασφάλιση της ακρίβειας καταγραφής του προσώπου-ιδιοκτήτη του ζώου,αφού, αφενός αποτελεί το πλέον αξιόπιστο, από άποψη σταθερότητας, ισόβιο αλγοριθμικό στοχείο-κλειδί αναγνώρισης που εξυπηρετεί την απαίτηση αμφίδρομης αντιστοίχισης του ζώου συντροφιάς με τον ιδιοκτήτη και αφετέρου αναπαράγεται δύσκολα χωρίς τη "συγκατάθεση" του προσώπου που αφορά. Με τον τρόπο αυτό επιστρέφονται μοναδικά αποτελέσματα σε περίπτωση αναζήτησης ιδιοκτήτη και αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος, από άποψη ακεραιότητας/εγκυρότητας της πληροφορίας, απέναντι σε τυχόν ανεπιθύμητη χρήση.Επιπλέον, η καταγραφή της ηλικίας αποσκοπεί στον εξ΄ορισμού  αποκλεισμό από την καταγραφή, των φυσικών προσώπων που δεν έχουν ενηλικιωθεί και επομένως δεν δύναται να φέρονται ως ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Σε κάθε περίπτωση, για την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των ιδιοκτητών υφίστανται οι δεσμεύσεις που ορίζουν οι διατάξεις περί διαχείρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πως διαβεβαιώνεται ένας ιδιοκτήτης για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμανσης και καταγραφής του ζώου του?

Η διαδικασία σήμανσης και καταγραφής ενός ζώου συντροφιάς ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τη ΔΗΒΔ. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εκδίδεται από την εφαρμογή, εις διπλούν, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της καταγραφής ενός ζώου στη ΔΗΒΔ. Τα δύο αντίτυπα χορηγούνται στον ιδιοκτήτη του ζώου, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται από τον ιδοκτήτη και επιδεικνύεται όποτε αυτό του ζητηθεί από τις αρχές ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν.4039/2012 και το δεύτερο προσκομίζεται ή αποστέλλεται από τον ιδιοκτήτη ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο.

*Πηγή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Share this post: 

Διαβάστε Επίσης

  Η πυτιοκάμπη (thaumetopoea pityocampa) ή κοινώς κάμπια του πεύκου απαντάται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και συγκεκριμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% στα

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής  φαίνεται πως επηρεάζει άμεσα τους μικρούς μας φίλους, η έλλειψη άσκησης σε συνδυασμό με την αυξημένη ημερήσια θερμιδική πρόσληψη οδηγεί στην αύξ

Υπάρχουν κληρονομικά νοσήματα τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες φυλές σκύλων στις οποίες τα ποσοστά εμφάνισής τους είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Υπάρχει μια μακροχρόνια πεποίθηση ότι ένα έτος ζωής των σκύλων  είναι ισοδύναμο με επτά ανθρώπινα έτη.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες τον χειμώνα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους τετράποδους φίλους σας.

Όλο το ιατρικό ιστορικό του κατοικιδίου σας σε μία εφαρμογή.
Με το The Petbook, η παρακολούθηση της υγείας του αγαπημένου σας κατοικιδίου ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη.